Výskum a vývoj v spolupráci so SAV

Naše výskumné a vývojové kapacity sme posilnili grantom z prostriedkov EÚ a rozbiehame nový projekt s názvom:

Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta

Partnerom na projekte je Ústav polymérov SAV.  Hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj biodegradovateľných plastov a nových fóliových produktov, 100% recyklovateľných, s nižším dopadom na životné prostredie. Predmetná inovácia produktov bude dosiahnutá prostredníctvom aktivít Priemyselného výskumu a Experimentálneho vývoja. Výsledky výskumno-vývojového úsilia budú chránené prostredníctvom aktivity Ochrana práv duševného vlastníctva.

Názov a sídlo prijímateľa:

Novplasta, s.r.o.

Sídlo:

Cerovská 152, 900 81 Šenkvice

Miesto realizácie: 

Novplasta, s.r.o., Cerovská 152, Šenkvice 900 81

Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 5799/9, 845 41 Karlova Ves

Výška poskytnutého NFP:

685 483,35 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk