Všeobecné Obchodné Podmienky

 

1.     Všeobecné ustanovenia

1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi Novplasta, s.r.o., Cerovská 152, 900 81 Šenkvice (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkmi (ďalej len „Kupujúci“) pri predaji výrobkov, služieb alebo  tovarov (ďalej len „Tovar“).

1.2   Podmienky sú záväzné pre obe zmluvné strany od momentu uzavretia kúpnej zmluvy.

 

2.     Uzavretie zmluvy

2.1   Kúpna zmluva je uzavretá okamihom  Potvrdenia objednávky Predávajúcim, ak ju Kupujúci písomne neodmietne do dvoch pracovných dní od jej doručenia.

2.2   Objednávky musia byť predložené písomne, elektronicky alebo telefonicky a musia obsahovať všetky potrebné informácie pre realizáciu dodávky.

 

3.     Predmet zmluvy

3.1   Kúpnou zmluvou podľa bodu 2. sa Predávajúci zaväzuje dodávať Tovar v rámci svojho podnikania na základe objednávok Kupujúceho. Predávajúci je v prípade potreby oprávnený niektoré výrobné procesy outsourcovať.

3.2   Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť za tovar Predávajúcemu dohodnutú cenu.

3.3   Ak Predávajúci potvrdí objednávku s podrobnejšou špecifikáciou alebo s nejakými dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, Kupujúci je povinný písomne vyjadriť svoj nesúhlas s takýmito zmenami Predávajúcemu do dvoch pracovných dní od doručenia Potvrdenia objednávky. Ak tak Kupujúci neurobí, považuje sa, že podrobnejšiu špecifikáciu, dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny akceptuje.

3.4   Neskoršie zmeny objednávky, špecifikácie a množstva alebo storno objednávok budú akceptovateľné len v prípade, že výroba ešte nebola spustená a nevznikli na strane Predávajúceho žiadne náklady v súvislosti s realizáciou objednávky. V opačnom prípade budú súvisiace náklady účtované druhej zmluvnej strane.

3.5   Zrušenie objednávky môže vždy nastať iba na základe písomnej dohody zmluvných strán.

 

4.     Cena a platobné podmienky

4.1   Cena Tovaru je stanovená dohodou na základe ponuky Predávajúceho a je uvedená na Potvrdení objednávky Predávajúcim.

4.2   Potvrdenie objednávky obsahuje i ostatné obchodné podmienky ako je platobná a dodacia podmienka, ako aj miesto dodania.

4.3   Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu Tovaru v lehote uvedenej na Potvrdení objednávky.

4.4   V prípade omeškania s úhradou má Predávajúci právo účtovať úrok z omeškania maximálne však vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o 8 percentuálnych bodov.

 

5.     Dodacie podmienky

5.1   Termín dodania je stanovený dohodou zmluvných strán a je uvedený na Potvrdení objednávky Predávajúcim.

5.2   Predávajúci môže byť s termínom dodávky v omeškaní v prípade, ak dodaciu lehotu ovplyvní príčina mimo jeho moci, tzv. „vyššia moc“.

5.3   Termín dodania môže byť posunutý, ak Kupujúci neposkytne načas všetky podklady potrebné k realizácii kúpnej zmluvy, predovšetkým ale, ak neschváli načas grafické podklady pre potlač.

5.4   V prípade, že Predávajúci je bez vážneho dôvodu a s dodávkou v omeškaní viac ako 14 dní po potvrdenom termíne dodania a o omeškaní s Kupujúcim nekomunikuje, môže Kupujúci navrhnúť zrušenie objednávky podľa bodu 3.5. týchto Všeobecných Obchodných Podmienok.

5.5   Kupujúci je povinný Tovar odobrať alebo prevziať najneskôr do 14 dní od termínu dodacej lehoty uvedenej na Potvrdení objednávky.

5.6   Dodanie Tovaru sa uskutočňuje na miesto určené Kupujúcim.

 

6.     Prechod vlastníckeho práva a rizika

6.1   Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

6.2   Riziko poškodenia alebo straty tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia.

 

7.     Reklamácie a záruka

7.1   Predávajúci poskytuje záruku na tovar v trvaní 12 mesiacov od dátumu dodania s výnimkou stálosti farebnosti potlačených produktov pre exteriérové použitie.

7.2   Záruka zaniká, ak Kupujúci nedodrží vhodné podmienky počas transportu alebo skladovania Tovaru uvedené v bode 7.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

7.3   Produkty nesmú byť pri transporte a skladovaní vystavené dažďu, priamemu slnečnému žiareniu alebo priamemu zdroju sálavého tepla. Vhodná teplota skladovania je -20˚C až +40˚C v uzavretých priestoroch chránených pred zvýšenou vlhkosťou.

7.4   Referenciou pre hodnotenie kvality reklamovanej dodávky je kvalita vzoriek dodaných Predávajúcim alebo kvalita prvej dodávky alebo kvalita poslednej dodávky predchádzajúcej reklamovanej dodávke.

7.5   Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar pri prevzatí a prípadné vady nahlásiť bezodkladne, najneskôr do 7 dní od prevzatia.

7.6   Reklamácie sa podávajú písomne a musia obsahovať popis vady, číslo faktúry a ostatné informácie potrebné k prešetreniu reklamácie ako sú číslo návinu alebo kartónu alebo číslo palety.

7.7   Kupujúci je povinný pred použitím tovaru vykonať vstupnú kontrolu, kedy sa presvedčí o kvalite a vhodnosti použitia Tovaru pre svoj aplikáciu.

7.8   Predávajúci ručí za chybný Tovar maximálne do výšky jeho hodnoty, nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ďalšie náklady, ktoré spracovaním alebo použitím chybného tovaru Kupujúcemu vzniknú.

 

8.     Ochrana osobných údajov

8.1   Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

8.2   Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním na účely plnenia kúpnej zmluvy.

 

9.     Záverečné ustanovenia

9.1   Tieto Podmienky sú platné a účinné od 01.04.2024

9.2   V prípade, že bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá konkrétna kúpna zmluva, majú jej ustanovenia prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

9.3   Právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnej legislatívy Slovenskej republiky.

9.4   Zmeny a doplnky týchto Podmienok môžu byť vykonané len písomne a musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.